Προειδοποίηση μπαταριών – Battery warning

Click here to read in English

Αγοράσατε μπαταρίες Li-ion; Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή:

Σας ενημερώνουμε ότι οι κολλήσεις κάθε είδους στις μπαταρίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και μπορούν να καταστρέψουν τις μπαταρίες ή να προκαλέσουν ακόμα και έκρηξη!

Το Atmon.gr δεν φέρει καμία ευθύνη αν προχωρήσετε σε κόλληση κάθε είδους, το κάνετε αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και ταυτόχρονα χάνετε το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων για οποιοδήποτε λόγο σύμφωνα με τους όρους του Atmon.gr μια και το προϊόν αλλοιώνεται ή/και καταστρέφεται.


Γι’ αυτό, παρακαλούμε ελέγξτε τις μπαταρίες σας για να είστε σίγουροι ότι είναι αυτό που χρειάζεστε πριν τις κολλήσετε!

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και παρακάτω:

Μια μπαταρία μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη αν χρησιμοποιηθεί με λάθος τρόπο και χωρίς την απαραίτητη προστασία.
1. Χρησιμοποιείτε μόνο τους κατάλληλους εξωτερικούς φορτιστές που εμποδίζουν την υπερφόρτιση.
2. Μην αφήνετε τις μπαταρίες σας να αποφορτίζονται κάτω από 2,5V ή πάνω από 4,2V.
3. Μην φορτίζετε τις μπαταρίες σας κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα.
4. Σβήνετε πάντα τη συσκευή ή το ηλεκτρονικό τσιγάρο σας πριν το φυλάξετε ή το βάλετε στην τσάντα σας.
5. Προστατέψτε τις μπαταρίες που δεν χρησιμοποιείτε τοποθετώντας τις σε ειδικές θήκες πλαστικές ή σιλικόνης.
6. Μην χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες πάνω από το όριο έντασης τους.
7. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που έχουν γρατσουνιές ή οποιεσδήποτε ζημιές.
8. Μην τις βάζετε στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας χωρίς κάλυμμα.
9. Μην τις φέρνετε σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.
10. Πάντα να τις αποθηκεύετε σε ένα προστατευτικό κάλυμμα.
11. Μην τις αποσυναρμολογείτε, μην τις τρυπάτε, μην τις βραχυκυκλώνετε, μην τις πατάτε.
12. Μην βάζετε τις μπαταριές σε επαφή με νερό.
13. Μην τις εκθέτετε σε μεγάλες θερμοκρασίες πχ στο αυτοκίνητο, στον ήλιο, σε συσκευές θέρμανσης κλπ
14. Να τις φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
15. Να τις πετάτε μόνο στους ειδικούς υποδοχείς ανακύκλωσης (ΑΦΗΣ κλπ)

Σημείωση:
Οι “Απροστάτευτες” μπαταρίες δεν έχουν ενσωματωμένη προστασία βραχυκυκλώματος και αποφόρτισης/υπερφόρτισης, γι’ αυτό οι χρήστες θα πρέπει να τις αποθηκεύουν και να τις χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή. Σας συμβουλεύουμε να μην τις αποθηκεύετε ή μεταφέρετε μαζί με άλλα μεταλλικά αντικείμενα ή ηλεκτρονικές συσκευές για την ασφάλεια σας και για να επεκτείνετε την διάρκεια ζωής τους.

Purchased Li-ion batteries? Please read carefully:

We inform you that welding of any kind to the batteries are particularly dangerous and can destroy the batteries or even cause an explosion!

Atmon.gr has no responsibility if you proceed with welding of any kind, you do so solely at your own risk, and at the same time you lose the right to return the products for any reason in accordance with the conditions of Atmon.gr since the product is altered and/or destroyed.

So please, check your batteries to ensure they are what you need before welding them!

Please also read carefully below:

A battery can become very dangerous if used in the wrong way and without the necessary protection.

 1. Use only suitable external chargers that prevent overcharging.
 2. Do not let your batteries discharge below 2.5V or above 4.2V.
 3. Do not charge your batteries near flammable objects.
 4. Always turn off your device or e-cigarette before storing or putting it in your bag.
 5. Protect the batteries you are not using by placing them in special plastic or silicone cases.
 6. Do not use batteries above their capacity limit.
 7. Do not use batteries that have scratches or any damage.
 8. Don’t put them in your pocket or bag without a cover.
 9. Do not bring them into contact with metal objects.
 10. Always store them in a protective cover.
 11. Do not disassemble, puncture, or short circuit, or step on them.
 12. Do not put the batteries in contact with water.
 13. Do not expose them to high temperatures, e.g. in the car, in the sun, on heating devices, etc
 14. Keep them away from children.
 15. Throw them only in the special recycling receptacles (AFIS etc.)

Please note:
“Unprotected” batteries do not have built-in short-circuit and discharge/overcharge protection, so users should store and use them with special care and caution. We advise you not to store or transport them together with other metal objects or electronic devices for your safety and to extend battery life.

X

Προσοχή

Η χρήση του atmon.gr επιτρέπεται μόνο σε άτομα μεγαλύτερα των 18 ετών!